VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

PRE UŽÍVATEĽOV PRODUKTOV A SLUŽIEB

KURZY PEČENIA DOMÁCICH OPLÁTOK (WWW.OPLATKOVANIE.SK)

v znení účinnom od 19.10.2023

ČLÁNOK I.

VYMEDZENIE POJMOV

VOP
tieto všeobecné obchodné podmienky pre užívateľov produktov a služieb poskytovaných poskytovateľom prostredníctvom internetového portálu www.oplatkovanie.sk.

Poskytovateľ
Ing. Ivana Gálová PhD., s miestom podnikania 02331 Rudina 554, IČO: 54532272, DIČ: 1127960383, zapísaná v Živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Žilina, číslo: 580-74160, ktorá je poskytovateľom produktov a služieb prostredníctvom internetového portálu www.oplatkovanie.sk. Kontaktné údaje poskytovateľa: tel. č.: +421 951 032 205, e-mail: info@oplatkovanie.sk.

Užívateľ 
fyzická alebo právnická osoba, ktorá objednáva a užíva produkty a služby poskytovateľa na základe zmluvy a týchto VOP, ktoré sú jej súčasťou.

Fyzickou osobou je každá osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy s poskytovateľom nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (spotrebiteľ).

Podnikateľom je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá pri uzatváraní zmluvy s poskytovateľom koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Strany
poskytovateľ a užívateľ.

Portál
internetový portál prevádzkovateľa www.oplatkovanie.sk, prostredníctvom ktorého poskytovateľ ponúka a poskytuje svoje produkty a služby. Obsah portálu tvorí najmä jeho obsah, vizualizácia, obrazové, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy, dizajn, ochranná známka, všetky vyobrazenia a databázy tvoriace obsah portálu.

Ponuka produktov a služieb
kompletná aktuálna ponuka produktov a služieb poskytovateľa, ktorú poskytovateľ zverejňuje a priebežne aktualizuje na svojom portáli www.oplatkovanie.sk.

Produkt a služba
akýkoľvek produkt alebo služba poskytovateľa, najmä (nie však výlučne) elektronická príručka, e-book/e-knižka, video kurz, online kurz, online konzultácia či darčekový poukaz podľa ponuky poskytovateľa, ktorý ich poskytuje užívateľovi v digitálnej/elektronickej podobe alebo kurz realizovaný prezenčnou formou/školenie podľa ponuky produktov a služieb, a ktorých bližšia špecifikácia je uvedená v aktuálnej ponuke zverejnenej na portáli www.oplatkovanie.sk.

Cena produktov alebo služieb
je uvedená buď v cenníku poskytovateľa alebo priamo v ponuke konkrétneho produktu alebo služby. Cena produktu alebo služby je užívateľovi vždy oznámená dopredu v presnej a konečnej výške. K cene produktu bude pripočítaná DPH vo výške podľa aktuálnych platných právnych predpisov, ak v čase dodania produktu alebo služby je poskytovateľ platiteľom DPH. Prípadné osobitné náklady spojené s využívaním produktov alebo služieb budú užívateľovi vopred v zrozumiteľnej forme oznámené.

Cenník
dokument vydávaný poskytovateľom a zverejnený na portáli www.oplatkovanie.sk, v ktorom je určená výška ceny za produkty a služby poskytované poskytovateľom. Poskytovateľ si vyhradzuje právo za služby alebo produkty uviesť cenu priamo pri ponuke konkrétneho produktu alebo služby, pričom tieto produkty alebo služby už potom nemusia byť zahrnuté v cenníku, resp. poskytovateľ v takom prípade cenník ani nemusí mať vydaný. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne meniť cenník, štruktúru aj výšku cien za poskytované produkty a služby v súlade s týmito VOP.

Zmluva
zmluva uzavretá medzi poskytovateľom a užívateľom, z ktorej vznikajú medzi poskytovateľom a užívateľom vzájomné práva a povinnosti v súvislosti s objednávkou a následným poskytnutím/dodaním a užívaním produktov alebo služieb. Zmluva medzi poskytovateľom a užívateľom vzniká spôsobom podľa článku II. týchto VOP.

ČLÁNOK II.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Poskytovateľ vydáva tieto VOP s cieľom úpravy podmienok a pravidiel poskytovania/dodania a užívania produktov a služieb, ktoré poskytuje/dodáva poskytovateľ užívateľom. Tieto VOP sú záväzné pre poskytovateľa a všetkých užívateľov v rozsahu, v akom sa na nich ustanovenia týchto VOP vzťahujú. Užívateľ je povinný pred uzavretím zmluvy oboznámiť sa s týmito VOP a vyjadriť s nimi súhlas.

ČLÁNOK III.
UZAVRETIE ZMLUVY

1. Na vznik zmluvy medzi poskytovateľom a užívateľom sa vyžaduje splnenie nasledovných podmienok:

(i) riadne vyplnenie a odoslanie online/elektronickej objednávky konkrétneho produktu alebo služby z aktuálnej ponuky poskytovateľa priamo prostredníctvom portálu poskytovateľa; a

(ii) potvrdenie o prijatí objednávky poskytovateľom a vystavenie faktúry na úhradu ceny objednaného produktu alebo služby; a

(iii) úplné zaplatenie ceny objednaného produktu alebo služby užívateľom.

K bodu (i) V prípade, že užívateľ má záujem o produkt alebo službu podľa aktuálnej ponuky produktov a služieb zverejnenej na portáli poskytovateľa, riadne vyplní online/elektronickú objednávku a odošle ju poskytovateľovi priamo prostredníctvom portálu. Pred odoslaním objednávky je užívateľ povinný oboznámiť sa s obsahom týchto VOP. Zároveň je povinný oboznámiť sa s podmienkami spracovania osobných údajov, ktoré sú zverejnené na portáli prevádzkovateľa a udeliť súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v dohodnutom rozsahu a na dohodnuté účely.

K bodu (ii) Po doručení objednávky poskytovateľ bezodkladne doručí užívateľovi potvrdenie o prijatí objednávky e-mailom, ktorý užívateľ uviedol v objednávke. Zároveň poskytovateľ doručí užívateľovi aj faktúru na úhradu ceny za objednaný produkt alebo služby.

K bodu (iii) Po doručení faktúry je užívateľ povinný uhradiť cenu objednaného produktu alebo služby podľa článku IV. týchto VOP. Pre vylúčenie pochybností platí, že zmluva sa považuje za uzavretú v okamihu splnenia tejto poslednej podmienky.

2. Uzatvorením zmluvy podľa týchto VOP medzi poskytovateľom a užívateľom sa stávajú tieto VOP jej neoddeliteľnou súčasťou a sú v celom rozsahu záväzné pre strany, a to vždy v ich aktuálnom znení.

ČLÁNOK IV.
PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY

1. Po doručení online/elektronickej objednávky produktu alebo služby poskytovateľovi poskytovateľ vystaví užívateľovi faktúru na úhradu ceny objednaného produktu alebo služby, resp. ich 1. splátky v prípade úhrady na splátky a doručí ju spolu s potvrdením o prijatí objednávky užívateľovi bezodkladne na e-mail, ktorý užívateľ uviedol v online/elektronickej objednávke.

2. Užívateľ je povinný uhradiť cenu produktu alebo služby v lehote splatnosti podľa faktúry, resp. niekoľkých faktúr v prípade úhrady na splátky, a to formou bezhotovostného prevodu na bankový účet poskytovateľa uvedený vo faktúre. Cena produktu alebo služby je uhradená v okamihu pripísania jej zodpovedajúcich finančných prostriedkov na bankový účet poskytovateľa.

3. Bezodkladne po úhrade celej sumy zakúpeného produktu užívateľom zašle poskytovateľ užívateľovi na jeho e-mailovú adresu uvedenú v objednávke interaktívny odkaz, ktorý ho presmeruje do tzv. členskej sekcie, v ktorej mu poskytovateľ zriadi užívateľské konto, prostredníctvom ktorého mu sprístupní zakúpený produkt, a súčasne mu zašle aj prístupové údaje/prihlasovacie údaje (prihlasovacie meno a heslo) do jemu zriadeného užívateľského konta. Obdobie trvania prístupu užívateľa do užívateľského konta sa začína dňom doručenia e-mailu s prístupovými údajmi podľa predchádzajúcej vety užívateľovi, avšak najneskôr do dvoch pracovných dní po prijatí platby na úhradu ceny produktu poskytovateľom a tento prístup k zakúpenému produktu trvá do doby, ktorá je priamo uvedená v ponuke produktu.

Osobitosti v dodacích podmienkach pre online konzultácie. Bezodkladne po úhrade faktúry užívateľom zašle poskytovateľ užívateľovi na jeho e-mailovú adresu rezervačný kalendár termínov konzultácií. Užívateľ si priamo v rezervačnom kalendári poskytovateľa sám rezervuje vybraný termín konzultácie alebo na základe písomnej e-mailovej dohody mu termín konzultácie rezervuje priamo poskytovateľ. Bezodkladne po rezervácii termínu konzultácie zašle poskytovateľ potvrdenie rezervácie termínu a pokyny ku online konzultácii. Interaktívny odkaz/pozvánku na online konzultáciu doručí poskytovateľ na e-mailovú adresu užívateľa najneskôr 1 hodinu pred termínom online konzultácie.

Osobitosti v dodacích podmienkach pre online kurz. Bezodkladne po úhrade celej sumy zakúpeného produktu užívateľom zašle poskytovateľ užívateľovi na jeho e-mailovú adresu potvrdenie termínu kurzu, pokyny ku kurzu, interaktívny odkaz, ktorý ho presmeruje do tzv. členskej sekcie podľa článku IV. bodu 3. vyššie a interaktívny odkaz, ktorý ho presmeruje na miesto realizovanej podpory ku kurzu uvedenej pri ponuke kurzu na portáli. Termín dodania kurzu je deň uskutočnenia kurzu. Deň uskutočnenia kurzu určuje poskytovateľ a tento deň je uvedený pri ponuke kurzu na portáli. Poskytovateľ si v prípade, že nastanú okolnosti podľa článku VII. týchto VOP, vyhradzuje právo na zmenu termínu alebo lektora kurzu.

Osobitosti v dodacích podmienkach pre kurzy realizované prezenčnou formou/školenia. Bezodkladne po úhrade celej sumy zakúpeného produktu užívateľom zašle poskytovateľ užívateľovi na jeho e-mailovú adresu potvrdenie termínu kurzu a pokyny ku kurzu. Termín dodania kurzu je deň uskutočnenia kurzu. Deň uskutočnenia kurzu určuje poskytovateľ a tento deň je uvedený pri ponuke kurzu na portáli. Poskytovateľ si v prípade, že nastanú okolnosti podľa článku VII. týchto VOP, vyhradzuje právo na zmenu termínu, času alebo lektora kurzu.

4. Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený odstúpiť od zmluvy s poskytovateľom bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy. Odstúpenie musí byť písomné a musí byť v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete doručené na korešpondenčnú adresu poskytovateľa podľa týchto VOP alebo na emailovú adresu:  info@oplatkovanie.sk. Na neskoršie doručené odstúpenie sa neprihliada. Užívateľ môže využiť na odstúpenie od zmluvy formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP. Po odstúpení od zmluvy je poskytovateľ povinný vrátiť užívateľovi všetky platby, ktoré užívateľ uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy. Platby budú užívateľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa, keď bude poskytovateľovi doručené oznámenie užívateľa o odstúpení od tejto zmluvy. Úhrada platieb bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký užívateľ použil pri platbe, ak užívateľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Ak užívateľovi bol sprístupnený produkt alebo služby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, má užívateľ povinnosť uhradiť poskytovateľovi cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa, kedy užívateľ poskytovateľovi oznámil rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.

Osobitosti v odstúpení od zmluvy pre online kurzy, kurzy realizované prezenčnou formou/školenia a online konzultácie a poplatky za stornovanie. Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom má právo kedykoľvek pred začatím online kurzu alebo prezenčného kurzu (ďalej už len kurz pre potreby tohto článku) alebo online konzultácie od zmluvy odstúpiť, a to písomným oznámením, ktoré je účinné dňom jeho doručenia poskytovateľovi alebo osobne v sídle poskytovateľa. Pri odstúpení od zmluvy je objednávateľ povinný uhradiť poskytovateľovi nasledovné poplatky za stornovanie (uvádzané čiastky platia len pre 1 osobu): (a) 50 % z ceny kurzu alebo online konzultácie, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote do 7 až 4 pracovné dni pred termínom začatia kurzu alebo do 1 hodiny pred termínom online konzultácie, (b) 100 % z ceny kurzu alebo online konzultácie, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote menej ako 3 pracovné dni pred termínom začatia kurzu alebo menej ako 1 hodinu pred termínom online konzultácie. V prípade, že sa užívateľ alebo osoby, v prospech ktorých bol kurz alebo online konzultácia objednaná, sa nezúčastnia kurzu alebo online konzultácie (bez storna) z akéhokoľvek dôvodu, nemá užívateľ nárok na vrátenie ceny za kurz alebo online konzultáciu. V prípade, že užívateľ písomne prostredníctvom emailu oznámi nemožnosť zúčastniť sa online konzultácie do 1 hodiny pred termínom, môže požiadať o zmenu termínu bez poplatku.

ČLÁNOK V.
OSOBITNÉ PRÁVA A POVINNOSTI STRÁN

Strany berú na vedomie a súhlasia s tým že: 

(i) pre používanie produktov a služieb platia rovnaké morálne, etické aj právne pravidlá ako pri akejkoľvek inej forme verejného používania informácií;

(ii) obsah produktov a služieb je priebežne upravovaný podľa úvahy poskytovateľa, ktorý môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia alebo súhlasu užívateľa meniť či odstraňovať akúkoľvek časť obsahu či prestať ich úplne poskytovať, resp. prevádzkovať;

(iii) porušenie VOP užívateľom oprávňuje poskytovateľa na okamžité prerušenie alebo zastavenie poskytovania/sprístupňovania produktu a služby a na zablokovanie prístupu užívateľa k takémuto produktu alebo službe. Ak bude prístup z dôvodu preukázaného porušenia VOP užívateľovi zablokovaný, končí dňom takéhoto zablokovania prístupu automaticky platnosť a účinnosť zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a užívateľom, pričom nárok poskytovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý;

(iv) poskytovateľ môže kedykoľvek skontrolovať, či užívateľ používa produkt alebo služby v rozsahu a za podmienok ustanovených VOP a overiť si ich dodržiavanie;

(v) bude chrániť svoje prihlasovacie údaje pred stratou, odcudzením alebo zneužitím. Zároveň je užívateľ povinný neposkytnúť prístupové údaje tretej osobe, v opačnom prípade je prevádzkovateľ oprávnený pozastaviť poskytovanie produktov alebo služieb;

(vi) počas kurzu sa bude riadiť pokynmi a informáciami oznámenými poskytovateľom;

(vii) poskytne poskytovateľovi súčinnosť potrebnú pre riadne zabezpečenie objednaného kurzu;

(viii) poskytovateľ nevystavuje osvedčenia o absolvovaní kurzu;

(ix) poskytovateľ má právo k akémukoľvek zásahu do produktov a služieb a/alebo VOP;

(x) poskytovateľ má právo obmedziť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie produktov a služieb z dôvodov nutnej správy, údržby a/alebo opravy, a to bez predchádzajúceho oznámenia užívateľovi či jeho súhlasu, a to na dobu nevyhnutnú na zrealizovanie nutnej správy, údržby a/alebo opravy.

ČLÁNOK VI.
OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI POSKYTOVATEĽA ZA VADY A ŠKODY, REKLAMÁCIE

1. Poskytovateľ vyhlasuje, že: 

(i) nezodpovedá a neposkytuje užívateľovi žiadnu záruku za nepretržité alebo bezchybné fungovanie portálu ani za rýchlosť užívateľom používaného internetového pripojenia;

(ii) pre bezchybné používanie produktov a služieb poskytovateľa (v PC a mobilných zariadeniach) je potrebné nasledovné programové vybavenie: štandardný internetový prehliadač (Google Chrome, Safari, Microsoft Edge, Firefox a pod.);

(iii) ním poskytované produkty a služby poskytuje bez právnych vád a že je oprávnený poskytovať k nim užívacie práva;

(iv) zodpovednosť poskytovateľa v prípadoch prerušenia alebo obmedzenia poskytovania produktov a služieb z dôvodov na strane poskytovateľa je voči užívateľovi obmedzená len na povinnosť poskytovateľa obnoviť ich poskytovanie. Túto povinnosť poskytovateľ nemá v prípade úplného zastavenia poskytovania produktu alebo služby v súlade s VOP.

2. Pre uplatnenie reklamácie vady produktu alebo služby je potrebné, aby objednávateľ emailom na info@oplatkovanie.sk informoval poskytovateľa, že produkt alebo služby má vadu a aj to, ako sa vada prejavila. V emaile užívateľ musí napísať svoje dôvody na reklamáciu. Predávajúci na základe týchto informácií dohodne s užívateľom ďalší postup vybavovania reklamácie.

ČLÁNOK VII.
ZMENA SLUŽIEB ŠKOLENIA ALEBO ONLINE KURZU

1. V prípade, že nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú poskytovateľovi zabezpečiť kurz realizovaný prezenčnou formou (školenie) alebo online formou alebo lektora podľa uzavretej zmluvy, je poskytovateľ oprávnený zabezpečiť jeho zmenu alebo ho zrušiť, pričom je povinný oznámiť tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu užívateľovi. V prípade zmeny lektora sa oznámenie užívateľovi spôsobom podľa prvej vety tohto článku VOP považuje za splnené uverejnením ospravedlnenia daného lektora na portáli poskytovateľa.

2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť online kurz alebo prezenčný kurz (ďalej už len kurz pre potreby tohto článku) v prípade, ak nebol prihlásený minimálny počet účastníkov potrebný pre uskutočnenie konkrétneho kurzu. Minimálny počet účastníkov potrebný pre uskutočnenie konkrétneho kurzu je vždy uvedený v ponuke konkrétneho kurzu.

3. Pri zrušení kurzu zo strany poskytovateľa má užívateľ právo voľby, či od zmluvy odstúpi alebo prevedie zaplatenú cenu na úhradu iného kurzu alebo produktu či služby. Za závažnú zmenu sa nepovažuje zmena miesta realizácie kurzu alebo zmena lektora v prípade, že je zabezpečená adekvátna náhrada miesta realizácie kurzu alebo lektora.

ČLÁNOK VIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Právne vzťahy medzi poskytovateľom a užívateľom neupravené VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ak sa na ne nevzťahuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

2. Tieto VOP a dátum účinnosti aktuálneho znenia VOP budú užívateľovi vždy oznámené elektronicky ich zverejnením na portáli poskytovateľa. Ak užívateľ najneskôr do štrnásť (14) dní odo dňa zverejnenia oznámenia o zmenách VOP výslovne písomne nevyjadrí svoj nesúhlas s takýmito zmenami, považujú sa zmeny za odsúhlasené užívateľom a sú voči nemu účinné dňom účinnosti zmeny. Užívateľ má právo zmluvu  s poskytovateľom písomne formou doporučeného listu vypovedať do štrnástich (14) dní odo dňa oznámenia o zmenách VOP. V takomto prípade zmluva zaniká okamihom doručenia písomného oznámenia na adresu poskytovateľa.

3. Akékoľvek spory sa budú riešiť pred vecne a miestne príslušným súdom v Slovenskej republike. Zároveň akékoľvek reklamácie užívateľov v postavení spotrebiteľov budú vybavované v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. Reklamáciu je potrebné uplatniť písomne na adrese poskytovateľa.

4. Alternatívne riešenie sporov. Účelom tohto bodu VOP je informovať užívateľa, ktorý je spotrebiteľ, o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi poskytovateľom a užívateľom.

Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami. Užívateľ môže svoj spor s poskytovateľom riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.

Orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže užívateľ obrátiť. Užívateľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

Užívateľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov – pozri Čl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013). Odkaz na platformu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

Príloha č. 1 (pdf verzia na stiahnutie)

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu:
Ing. Ivana Gálová PhD., s miestom podnikania 02331 Rudina 554, IČO: 54532272, DIČ: 1127960383, zapísaná v Živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Žilina, číslo: 580-74160, tel. č.: +421 951 032 205, e-mail: info@oplatkovanie.sk.

Týmto oznamujem / oznamujeme*, že odstupujem / odstupujeme* od zmluvy:

Číslo objednávky: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dátum objednania / dátum prijatia*: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Produkt/ služba*:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Meno a priezvisko:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresa:……………………………………………………………………………………………………………………………… Dátum: ……………………………………

Podpis: ………………………………………………………….

* Nehodiace sa prečiarknite.